Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 | BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Praktijk Roots Holistic Therapy is opgericht door D.A.N. Vrede, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77422066. www.rootsholistictherapy.com is een website van Roots Holistic Therapy.


ARTIKEL 2 | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan praktijk Roots Holistic Therapy opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen. Deelnemer: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van praktijk Roots Holistic Therapy, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend coaching, behandeling, consult, workshop of cursus.

Opdrachtnemer: praktijk Roots Holistic Therapy (hierna: Roots), die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Roots betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.


ARTIKEL 3 | TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Roots inclusief de gedichten, afbeeldingen en content in de ruimste zin van het woord van de in artikel 1 genoemde websites, alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, inclusief buiten contractuele verbintenissen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Roots uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


ARTIKEL 4 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdracht wordt naar beste vermogen, inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door – of vanwege Roots.

2. Voor elke door Roots aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting niet een resultaatverplichting.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roots te worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Roots zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Roots het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. Roots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Roots is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


ARTIKEL 5 | OFFERTES EN PRIJZEN

1. Alle offertes en prijsopgaven door Roots gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 21 dagen.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

3. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Roots beschikbare informatie.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Roots is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

6. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden,

inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d..

7. Roots kan niet worden gehouden aan haar offertes en aanbiedingen indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen of had kunnen begrijpen dat deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatte.


ARTIKEL 6 | BETALING

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden middels een betaling per pin of als afgesproken, een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Roots aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Wanneer opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Roots is bij het in gebreke zijn van opdrachtgever gerechtigd de verplichtingen met onmiddelijke ingang te staken of op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting dan wel andere verplichting heeft voldaan, zonder dat Roots daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. Over het door opdrachtgever verschuldigde bedrag zal vanaf de datum waarop opdrachtgever in gebreke is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente in rekening gebracht worden.

4. Alle door Roots gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de niet nakoming van verplichtingen van opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00- excl. btw.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Roots en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Roots onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Als van Roots meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Roots voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


ARTIKEL 7 | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Roots zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Roots de opdrachtgever hierover schriftelijk of mondeling tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Roots daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


ARTIKEL 8 | VERZETTEN, ANNULEREN VAN AFSPRAKEN EN DIENSTEN

1. Een individuele behandeling, consult of behandelsessie in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is Roots gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie, de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet op de afspraak verschijnt, worden volledige reguliere tarieven gehanteerd.

2. Inschrijvingen voor workshops en pakketten in de ruimste zin van het woord kunnen tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulering binnen 2 weken voor aanvang 50% van de kosten. Annulering binnen 1 week voor aanvang 100% van de kosten.

3. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

4. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of andere dienst in de ruimste zin van het woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en deze binnen de wettelijke bedenktermijn annuleert, dan heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie met aftrek van de door Roots gemaakte kosten en al door deelnemer gebruikte diensten. Indien door Roots een dienst is geleverd die volledig in de wettelijke bedenktijd wordt geleverd heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Roots, anders rechtvaardigen.

5. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de behandeling, workshop, cursus, training, begeleidingstraject buiten de wettelijke bedenktijd, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Roots, anders rechtvaardigen.

6. Roots behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Dit is in ieder geval bij ziekte van opdrachtnemer en het overlijden van een eerstegraads familielid van opdrachtnemer.


ARTIKEL 9 | ROOTS RETREATS NEDERLAND EN IN HET BUITENLAND

1. Roots kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan onze retraite. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

2. De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, sieraden, mobiele telefoons, portemonnees etc.

3. Door het inschrijfformulier in te vullen en de aanbetaling te voldoen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

4. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na aanmelding via het aanmeldingsformulier te zijn voldaan. Het resterende deelnamebedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de retraite betaald te zijn. Bij onjuiste en / of niet tijdige betaling heeft Roots het recht de reservering te annuleren.

5. De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of betaling van het volledige deelnamebedrag, afhankelijk van de geboekte datum.

6. Deelname is op vrijwillige basis. Deelnemers zijn vrij om zich af te melden voor het te volgen retraite-programma. Dit geeft echter geen recht op restitutie van het deelnamebedrag, noch op een vervangende activiteit.

7. Indien deelnemers besluiten te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

– De aanbetaling wordt in geen geval gerestitueerd.

– Tot zes weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk.

8. Indien de deelnemer verhinderd is de retraite bij te wonen, is vervanging toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een retreat aan Roots te worden doorgegeven.

9. Wij raden de deelnemer aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten via een verzekeraar.

10. Roots heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite.

11. Roots heeft het recht een retreat te annuleren indien daar goede redenen voor zijn, waaronder onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. De retraite wordt dan uitgesteld naar een later tijdstip. Alleen wanneer verzetten niet mogelijk is, heeft de deelnemer recht op restitutie van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere vergoeding.

ARTIKEL 10 | DUUR EN BEËINDIGING

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Roots kan te allen tijde op ieder gewenst moment tussentijds door beide partijen mondeling dan wel schriftelijk worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die op grond van artikel 5, 6, 8 en 9 nog nagekomen moeten worden.


ARTIKEL 11 | GEZONDHEID

De diensten van Roots zijn geen vervanging voor medische of psychologische behandelingen. Roots stelt geen diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij lichamelijk en of psychische klachten.


ARTIKEL 12 | VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. Alle persoonlijke informatie die tijdens behandelingen, consulten en/of sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.

2. Informatie geldt als persoonlijk en vertrouwelijk indien dit door de andere partij expliciet is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, Roots, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de Roots het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen.

4. Indien Roots op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Roots eisen.


ARTIKEL 13 | PERSOONSGEGEVENS

Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens aan Roots wordt aan Roots toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst of intakeformulier/contactformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Roots uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. In overleg met de opdrachtgever kan worden besloten om persoonlijke informatie met derden te delen.


ARTIKEL 14 | AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Roots is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Roots komt.

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de factuur/offerteprijs dat is betaald voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond. Zulks met een maximum van € 200 (zegge: tweehonderd euro).

3. Het inschakelen van derden gebeurt zover als nodig in overleg met de opdrachtgever. Roots zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derde(n).

4. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.


ARTIKEL 15 | EIGENDOMSRECHTEN

1. Roots behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van Roots blijven bij Roots berusten.

3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden afbeeldingen, gedichten, inhoud en andere content van Roots, in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan afbeeldingen, gedichten en andere content van Roots aan derden ter hand te stellen.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door Roots geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.


ARTIKEL 16 | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever(s) en Roots.

2. Indien opdrachtgever(s) en Roots een conflict hebben voortvloeiend uit de door Roots verrichte diensten dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van deze klacht dit schriftelijk kenbaar te maken bij de Roots. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Roots in staat is zo adequaat mogelijk te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever.

3. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

4. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

nl_NLNL