Privacyverklaring

1. WIE ZIJN WIJ?

Roots Holistic Therapy geeft behandelingen waaronder reiki, energiebehandelingen en

intuïtieve behandelingen. Dit zijn behandelingen op fysiek, emotioneel, spiritueel en

energetisch niveau en waarbij gebruik wordt gemaakt van universele energie. De

behandelingen dienen om cliënten zich energiek en actief te laten voelen en het zelfhelend vermogen van het lichaam te stimuleren. www.rootsholistictherapy.com is een website van Roots Holistic Therapy.


2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Roots Holistic Therapy kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Roots Holistic Therapy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roots Holistic Therapy verstrekt. Roots Holistic Therapy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw opgegeven medische gegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres


3. RECHTSGROND

Roots Holistic Therapy verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende

rechtsgronden:

– toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

– uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst;

– een wettelijke verplichting, zoals op grond van de WGBO om bepaalde informatie in te

winnen en vast te leggen;

– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een nieuwsbrief.


4. WAAROM ROOTS HOLISTIC THERAPY GEGEVENS NODIG HEEFT

Roots Holistic Therapy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Roots Holistic Therapy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, meestal een behandelingsovereenkomst. De cliënt of ouder verplicht zich middels het vragenlijst/intake formulier relevante informatie aan Roots Holistic Therapy te verstrekken. Roots Holistic Therapy mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-) handelingen verrichten. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd

door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Roots Holistic therapy legt een cliëntdossier vast met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde gesprekken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Afspraken voor een consult of behandeling worden actief en direct bij Roots Holistic Therapy geboekt. Bij het op deze actieve manier maken van uw afspraken, worden uw persoonsgegevens verzameld door het invullen van een intakeformulier en/of contactformulier formulier op onze website. Dit gebeurt nadat u het contactformulier hebt verstuurd door actief te drukken op de button verzenden. Nadat het contactformulier is verstuurd, wordt het formulier met daarin uw persoonsgegevens bewaard. Nadat u het contactformulier hebt verstuurd worden de ingevulde gegevens gebruikt en geautomatiseerd via een elektronisch bericht (email). In ons online contactsysteem worden ook persoonsgegevens bewaard bij het telefonisch maken van een afspraak bij ons.


5. HOE LANG ROOTS HOLISTIC THERAPY GEGEVENS BEWAART

Roots Holistic Therapy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De

gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de WGBO vereist 15 jaar bewaard. Iedere

onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie en uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de factuuradministratie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Op het moment dat u contact opneemt met Roots Holistic Therapy via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard.


6. VERWERKERS EN DELEN MET ANDEREN

Roots Holistic Therapy kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Roots Holistic Therapy

persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan de partijen die onze website hosten,

contactformulier ontwikkelen en hosten, onze ICT-infrastructuur beheren. Roots Holistic

Therapy sluit met deze partijen een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Roots Holistic Therapy maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving beheert en beveiligt. Persoonsgegevens worden ook met onze register accountant gedeeld in verband met factuuradministratie en belastingaangiftes.Voor het overige verstrekt Roots Holistic Therapy uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen beschermd blijven.


7. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Roots Holistic Therapy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Roots Holistic Therapy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


8. GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Roots Holistic Therapy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Roots Holistic Therapy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Roots Holistic Therapy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Roots Holistic Therapy heeft hier geen invloed op. Roots Holistic Therapy heeft Google geen toestemming gegeven om via Roots Holistic Therapy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De

gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en worden voor

maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.


9. GEGEVENS INZIEN, BEZWAAR, INTREKKING TOESTEMMING, AANPASSEN OF

VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Een toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan op ieder moment worden ingetrokken. U kunt uw bezwaar, een verzoek tot inzage, correctie, intrekking of verwijdering sturen naar info@rootsholistictherapy.com. Roots Holistic Therapy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. BEVEILIGEN

Roots Holistic Therapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roots Holistic Therapy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roots Holistic Therapy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roots Holistic Therapy op via info@rootsholistictherapy.com.

Roots Holistic Therapy is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77422066

Telefoon: 0657402627

E-mailadres: info@rootsholistictherapy.com


11. WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT

Roots Holistic Therapy kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Roots Holistic Therapy gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


12. KLACHT

Roots Holistic Therapy attendeert u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Roots Holistic Therapy niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o

nl_NLNL